วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701354
วุฒิการศึกษา บธ.บ./บธ.ม. สาชาการจัดการทั่วไป
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ -
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
หน้าที่ปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การวิจัยการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการวิจัย
 
วุฒิการศึกษา ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการวิจัย
 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การตลาด
สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป การเบิกจ่าย และงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานทะเบียน วัดผล และบริการการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. การบัญชี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
หน้าที่ปฏิบัติงาน การเงินและบัญชีระดับบัณฑิตศึกษา

วุฒิการศึกษา บธ.ม. บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานหลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน และมาตรฐานวิทยานิพนธ์

วุฒิการศึกษา บธ.ม. บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานทะเบียนและบริการการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077)913381 ภายใน 1793
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานธุรการ งานพัสดุ และจัดซื้อ จัดจ้าง

 

วุฒิการศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน และอาคารและสถานที่
 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน +66(077)913381 
หน้าที่ปฏิบัติงาน กองการจัดการ วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ -
โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1793
หน้าที่ปฏิบัติงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน และอาคารและสถานที่