วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854306
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

:
 • วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์
  วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์

   
  วุฒิการศึกษา บธ.บ./บธ.ม. สาชาการจัดการทั่วไป
  สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อีเมล์- -
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์
  ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์

   
  วุฒิการศึกษา ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  อีเมล์ giff_gg@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์
 • สุวัฒนา ศรีขวัญช่วย
  สุวัฒนา ศรีขวัญช่วย

  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การวิจัยการศึกษา
  สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  อีเมล์ suwatana98@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์
 • ละออง ภักดีคำ
  ละออง ภักดีคำ

   

  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การตลาด
  สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อีเมล์ laong189@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป
 • ศุราภรณ์ เพชรมีศรี
  ศุราภรณ์ เพชรมีศรี

  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  อีเมล์ ponkaew577@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนและวัดผล
 • เสาวนี พรมแก้ว
  เสาวนี พรมแก้ว

   

  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  สถาบัน  -
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  อีเมล์  
  โทรศัพท์ภายใน  +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก
 • ละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์
  ละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์

  วุฒิการศึกษา บธ.ม. บริหารธุรกิจ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  อีเมล์ dao_dao47@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนและวัดผล
 • หทัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ
  หทัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ

   

  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
  อีเมล์  hathai_lim@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ และจัดซื้อ จัดจ้าง
 • อาหมาด อาดตันตรา
  อาหมาด อาดตันตรา

  วุฒิการศึกษา บธ.ม. บริหารธุรกิจ
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อีเมล์ aamard14@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานหลักสูตร เอกสารการสอน และมาตรฐานวิทยานิพนธ์
 • จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง
  จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง

   

  วุฒิการศึกษา บธ.บ. การบัญชี
  สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
  อีเมล์ julalux_bebe1516@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1700
  หน้าที่ความรับผิดชอบ บัญชีและการเงิน
 • กุสุมา ไชยพัฒน์
  กุสุมา ไชยพัฒน์

   

  วุฒิการศึกษา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  อีเมล์ kangble@sru.ac.th
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 • ณฐพร อิ่มมาก
  ณฐพร อิ่มมาก

   
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. การตลาด
  สถาบัน -
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  อีเมล์
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • รัฐนิจ สุวรรณรัตน์
  รัฐนิจ สุวรรณรัตน์

  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  อีเมล์ ae.com7@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1792
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่
 • อโณทัย เพชรพันธุ์
  อโณทัย เพชรพันธุ์

  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน +66(077) 913381 ภายใน 1793
  หน้าที่ความรับผิดชอบ งานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

.