วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701295

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้ วัน-เดือน-ปีที่ได้รับ
1 นายสมชาย ศิริมานะกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ เสียสละอดทน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มกราคม 2552
2 นางไมลีย์ มณฑิราช รางวัลยอดเยี่ยมการนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคด้วยโปสเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 24 ธันวาคม 2551
3 นายบุญลือ เพ็ชรรักษ์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9 เมษายน 2552
4 นายอดุลย์ เจียกุลธร รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงาน ผลงานดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 มกราคม 2552
5 นางเพ็ญพิศ จีระภา ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2551 สำนักงานข้าราชการพลเรือน 30 มีนาคม 2552
6 นายคมสัน จันทสร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) 19 มิถุนายน 2552
7 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 18 สิงหาคม2552
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2552
ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา 16 มกราคม 2553
อาจารย์ดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 16 มกราคม 2553
8 นายวีระชัย จับปรั่ง นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 29 สิงหาคม 2552
9 นางวัฒนา ศักดา นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนระดับ ดีมาก เครือช่วยสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 -29 สิงหาคม 2552
10 นายรัชชานนท์ เกษมสุข ครูผู้สอนดีเด่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 16 มกราคม 2553
11 นายวิชาญ ผยองศักดิ์ เป็นผู้นำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา อุทิศตนเสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 16 มกราคม 2553
12 นายบำรงพงษ์ พงษ์พานิช ได้รับทุนจากศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Agribusiness Management NPUST (National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan) 2556