วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
94
เนื้อหา
303
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
680971

ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดกระบี่

ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดกระบี่

Author: (2) ดร.สมคิด นาคขวัญ, (2) ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง, ไกรสร แก้วโลก (ผู้วิจัย)

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

Author: (2) ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน, (2) รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ, ยศวดี ดำทรัพย์ (ผู้วิจัย)