วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
300
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
659757

การพัฒนาคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

การพัฒนาคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

Author: (2) ดร.สมคิด นาคขวัญ, (2) ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ , กฤช วีระพลพล แก้วกลาง (ผู้วิจัย)