คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2 ต.ค. 2556) ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}561001{/AG}