โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 – 21 พ.ย. 2558)

เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ณ ห้อง G904 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่น

{AG}20151120{/AG}