บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา

ADM0202 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Contexts and Trends in Education  
วิเคราะห์ปรัชญาพื้นฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา 4.0 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณ์ต่าง ๆ
Analysis of western philosophy, eastern philosophy, and educational philosophy in accordance with child center approach. Dynamic on politics, economics, socials and technology affecting education. National stretegics in education, analyzing structure of ministry of education. Thai Education in era of Thailand 4.0. Seminar on new paradigm for educational changes, problems and trends of educational administration.