การบริหารจัดการการศึกษาไทยในปัจจุบัน

ADM0302 การบริหารจัดการการศึกษาไทยในปัจจุบัน 3(3-0-6)
  Contemporary Educational Administration in Thailand  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการจัดองค์การ นโยบายทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษารวมทั้งการนิเทศเพื่อพัฒนาครู ให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา สถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน การจัดองค์การ การบริหารองค์การ สำนักงานและองค์คณะบุคคล           การบริหารองค์กรทางการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล การบริหารงานระบบเครือข่าย การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
Theories, principles in educational management in multicultural society, right opportunity and equity of individual in education and participation of stakeholders in organizing educational activities for life and social management. Effective models for educational administration, paradigm shift in educational administration ,and organizing for effective educational administration. Educational reform and educational act. Knowledge management in educational administration and research for professional development