สัมมนาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ADM0305 สัมมนาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
  Seminar for Educational Administration Research  
หลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ศึกษา ความเคลื่อนไหวแนวคิดใหม่ แนวโน้มของการจัดการศึกษาในอนาคต ศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมลักษณะของประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา ลักษณะของประเด็นปัญหาทางบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย ฝึกปฏิบัติการเสนอหัวข้อวิจัยทางการบริหารการศึกษา และจัดสัมมนาการวิจัยทางบริหารการศึกษา แนวทางการศึกษาการวิจัยและ การวางแผนการวิจัยรายบุคคล
Principles and process of seminar for learning and problems solving. Study new paradigm movement and trend of educational management in the future. Analysis the overall of educational administration problems, characteristics of educational administration problems, principle and process for analyzing research problems and practices on proposing research title on educational administration and organize the seminar in educational administration research, the ways to conduct the research and individual planning for research conducting.