ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research Methodology  
ความหมายและลักษณะของการวิจัย แนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ปฏิบัติการเขียนแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลและการเขียนรายงานการวิจัยทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ
The meaning and characteristics of research, the concepts of quantitative and qualitative research, research design, research steps, issues, objectives, hypotheses, tools, as well as action plan writing, data collection and analysis, writing and presentation of research reports on both quantitative and qualitative research.