การพัฒนาหลักสูตร

CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
  Curriculum Development  
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างและมาตรฐานหลักสูตรในระดับต่าง ๆ หลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาหลักสูตร
Principles, concepts and theories of curriculum development, factors influencing the sustainable development of curriculum, focus on student-centered development, curriculum components, curriculum development models and procedure, course structure and curriculum standards in various level, standard-based curriculum, school-based curriculum, school-based curriculum development curriculum evaluation and applying results to further curriculum development.