การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
  Research in Curriculum and Instruction  
แนวคิดการวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอน การประยุกต์หลักการและแนวคิดของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
Concepts of curriculum and instruction research, application of principles and concepts of quantitative and qualitative research in curriculum and instructional research, designing research for school-based curriculum development, designing research to study factors affecting instruction.