กฎหมายการปกครองท้องถิ่น

LAW1603 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
  Local Administration Law  
กฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการออกกฎหมาย การกำกับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกำกับดูแล เหนือบุคคลและการกำกับดูแลเหนือการกระทำ รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กร ส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
Concepts of local administrative organization, legal local administration organizations, authority of these organizations as a juristic person in particular the power of legislation, supervision of such organizations both in terms of personal and action controls as well as the local fiscal regulations and procedures and centralized control