การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์

MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  Strategic Marketing Management  
แนวคิดด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการบริหารการตลาด การจัดทำแผนการตลาด ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด การนำแผนไปปฏิบัติโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกับการจัดการการตลาด