การจัดการการเงินขั้นสูง

MBA203 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)
  Advanced Financial Management  
วัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดการการเงิน จรรยาบรรณทางการเงิน การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางการเงิน การจัดหาเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามระยะเวลา โครงสร้างและต้นทุนเงินทุน การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณและการตัดสินใจลงทุน และเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินในปัจจุบัน รวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกับการจัดการการเงิน