การบัญชีบริหารขั้นสูง

MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)
  Advanced Management Accounting  
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชีบริหาร พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร ต้นทุนรวมและต้นทุนแปรได้ ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต การใช้สารสนเทศทาง การบัญชีเพื่อการการตัดสินใจ การตัดสินใจเพื่อจ่ายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การรายงานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกต์กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง