ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง

MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
  Advanced Business Research Methodology  
ปรัชญาและแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบด้วย จรรยาบรรณในการทำวิจัย วิธีการวิจัย การออกแบบวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ และการจัดทำรายงานวิจัย