ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

MCM0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
  Social Sciences Research Methodology for Development  
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหาการวิจัย กระบวนการวิจัย       การออกแบบ การตรวจเอกสารและการสร้างกรอบแนวคิด เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล การเขียนรายงานผลวิจัยให้ชุมชน
Study social research methodology in both qualitative and quantitative method, enable students to searching for research problems, research process, research planning, included study concerned documents, design research framework, research tools, data collecting, data analysis, data processing, writing research report community returns