แนวคิดและทฤษฎีการจัดการชุมชนท้องถิ่น

MCM0102 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5)
  Concepts and Theories of Local Community Management  
ปรัชญาแนวคิดตะวันตก ตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้เชิงบูรณาการศาสตร์ที่จะเป็นฐานของระบบความคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ นำไปสู่การจัดการยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนท้องถิ่นที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมชุมชนท้องถิ่นไทยได้
Western and Eastern philosophies related to knowledge integrated goal changing in order to create paradigm analysis and processing for community strategic management that are suitable for Southern community