ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู   

EDU0103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3(3-0-6) Language and Culture for Teachers

ความสำคัญของภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Significance of both Thai and foreign languages, relationship between language and Thai culture, language usage, language culture learning, development of listening, speaking, reading, and writing skills in both Thai and foreign languages in order to use in teaching profession practice suitable for a person, situation and culture, and be able to apply in daily life peacefully.