จิตวิทยาสำหรับครู      

EDU0104 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) Psychology of Teachers

จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาเด็กพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การใช้หลักการทางจิตวิทยามาวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบทของผู้เรียนเพื่อวางแผน และนำไปบูรณาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียน และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Fundamental psychology, development psychology of human, psychology of learning, educational psychology, psychology for children with special needs, and guidance and counseling psychology. using psychological principles to analyze learners and their context in order to plan and integrate environment for learning and development, give guidance to help learners, support learners potential and quality of life under appropriate context and environment.