การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         

EDU0106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) Learning Measurement and Evaluation

หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จรรยาบรรณนักวัดและประเมินผล วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนและการตีความหมาย การตัดสินระดับผลการเรียน การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัด การบริหารการสอบ ระเบียบและ แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งการนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

Principles, concepts, significance and roles of assessment and evaluation of learning. Ethics of evaluators, methods and tools used to measure cognitive, affective and psychomotor domains. assessment and evaluation based on learning standards, indicators and behavioral goals. statistics and software used to assess and evaluate learning. Scores and interpretation, judgment of grade levels, analysis of measurement tool quality, exam administration, rules and guidelines for evaluating learning in basic education level. Designing and developing measurement and evaluation tools of learning including the use of the results in learner development.