การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       

EDU0108 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) Research for Learning Development

หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และบทบาทของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนและการฝึกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมายการวิจัย ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกรูปแบบการวิจัย การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยการนำเสนอและ การประเมินการวิจัย การประเมินงานวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน

Principles, concepts, significance, and role of research for learning development. code of researcher’s ethics, research categories, educational research methodology and its step and practice in educational research namely, research question, research objective, variables and hypothesis, population and sampling group, research design, research innovation development, tools and methods of data collection, research data analysis, research reports, presentations and research evaluations, research assessment and application of research results to improve teaching and learning.