ระเบียบวิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์    

MPS0101 ระเบียบวิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) Research Methodology in Political Science

แนวคิด ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัยทางรัฐศาสตร์ วิธีวิทยาในทางรัฐศาสตร์ รูปแบบการวิจัยผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ฝึกปฏิบัติการวิจัยตามขั้นตอน แบบแผนและกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นประเด็นจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในทางรัฐศาสตร์

Concepts and methods about political science research, quantitative and qualitative research, problem determination, theories hypothesis, writing a research project, creating research tools, data collection,data analysis,statistical analysis methodsand research reportswriting