การค้นคว้าและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์         

MPS0102 การค้นคว้าและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์  3(3-0-6) Approaches to Political Science

พัฒนาการของศาสตร์แห่งการเมือง ขอบข่ายทฤษฎีและแนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ อิทธิพลของแบบแผนและความคิดเชิงปรัชญาที่มีต่อการแสวงหาความรู้ทางการเมือง วิเคราะห์ทางการเมืองจากแนวคิดที่มีฐานปรัชญาสังคมศาสตร์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งทิศทางการศึกษารัฐศาสตร์เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับการศึกษาปรากฏการณ์การเมืองการปกครองของไทยและสากล

Development, scope and the direction of political science education, analyze the phenomenon 3 educational guidelines including; traditional political science guidelines, behavioral education and post-behavioral science education, including comparative analysis political science research  and the analysis of political science principles and interdisciplinary of political science