MPS0203 การเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)  Thai Politics and Government

พื้นฐานประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไทยเชิงวิพากษ์ อิทธิพลทางความคิด ความเชื่อเชิงอุดมการณ์ที่มีต่อการจัดโครงสร้างอำนาจการปกครองและสถาบันการเมือง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ การปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยการพัฒนาและอิทธิพลของสื่อดิจิทัลต่อการชี้นำทางการเมือง รวมทั้งวิเคราะห์เงื่อนไข สภาพปัญหา การตีความการเมืองและการปกครองไทยร่วมสมัย

Analyzing and interpreting political situations, conditions, and problems of Thai politics at national, regional, and local levels from the beginning, the era of the Siamese Revolution of 1932, to the present, forms of government, political institutions, trends and directions in the development of Thai politics and government, political crises, and solving political problems in the current situation, the development of democratic foundation, and the building of democratic culture