แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ

📚 แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย

ที่เรื่อง Download DOC Files Download PDF Files
1.แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาPDF Flie
2. แบบขออนุมัติหัวข้อบทนิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ์ (บ.1) และสรุปย่อแบบเสนอหัวข้อบทนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร (บ.1/1)  Word filePdf file
3.แบบเสนอขอสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2) Word filePdf file
4.แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2/1) Word filePdf file
5.แบบนำส่งเค้าโครงบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.2/2) Word filePdf file
6.แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำบบทนิพนธ์ (บ.3) Word filePdf file
7.แบบขอสอบบทนิพนธ์ (บ.4) Word filePdf file
8.แบบรายงานผลการสอนบทนิพนธ์ (บ.4/1) Word filePdf file
9.แบบเสนอบทนิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบและและบทคัดย่อ (บ.5) Pdf file
10.แบบเสนอบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.6) Word filePdf file
11.แบบเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
12.แบบเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขในการสอบบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
13.แบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อPDF File
*หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป

📃 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

ที่เรื่อง Download DOC FilesDownload PDF Files
1.ขอขยายระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร PDF File
2.ขอคืนสภาพนักศึกษาที่พ้นระเบียบทางการเงินPDF File
3.คำร้องขอสำเร็จการศึกษา PDF File
4.คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้ PDF File
5.คำร้องขอเพิ่ม/ถอน/ยกเลิกรายวิชาเรียน PDF File
6.คำร้องขอคืนเงินค่าหน่วยกิต PDF File
7.คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา PDF File
8.คำร้องขอพักการเรียน PDF File
9.คำร้องขอย้ายสถานศึกษา PDF File
10.คำร้องขอลาออก PDF File
11คำร้องทั่วไป PDF File
12.คำร้องขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียนรายวิชา PDF File
13.คำร้องขอเปลี่ยนเกรด I PDF File
14.ใบมอบฉันทะ PDF File
15.ขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือ PDF File
16.ขอใช้สถานที่Word File
17.ขออนุญาตเลื่อนวันส่งงานนิพนธ์ PDF File
18.แบบฟอร์มข้อมูลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)Word File
19.คำร้องขอเปลี่ยนแผนการสมัคร/เปลี่ยนหลักสูตรที่สมัคร (สำหรับผู้สมัครใหม่) PDF File

💰 แบบฟอร์มด้านการเบิกจ่าย

ที่เรื่อง Download DOC Files Download PDF Files
1.แบบรายงานการสอนเพื่อเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบ Word File PDF File
2.ใบเบิกค่าสอน PDF File
3.ใบสำคัญรับเงิน PDF File
4.ใบสำคัญรับเงินคืนค่าสมัคร PDF File
5.บันทึกขอไปราชการ
6.รายงานการเดินทาง แบบคนเดียว PDF File
7.รายงานการเดินทาง แบบกลุ่ม PDF File
8.งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน PDF File
9..ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ (แบบเหมาจ่าย) PDF File

แบบฟอร์ม มคอ.5

ที่เรื่อง Download DOC Files Download PDF Files
1.แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาPDF File
2.ตัวอย่างการกรอกแบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาPDF File
3.แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาWord File
4.แบบฟอร์ม มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม Word File
5.แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา Word File
6.แบบฟอร์ม มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม Word File
7.แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร Word File