📚 แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย

ที่เรื่อง DOC Files PDF Files
1.แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาPDF Flie
2. แบบขออนุมัติหัวข้อบทนิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ์ (บ.1) และสรุปย่อแบบเสนอหัวข้อบทนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร (บ.1/1)  Word filePdf file
3.แบบเสนอขอสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2) Word filePdf file
4.แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2/1) Word filePdf file
5.แบบนำส่งเค้าโครงบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.2/2) Word filePdf file
6.แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำบบทนิพนธ์ (บ.3) Word filePdf file
7.แบบขอสอบบทนิพนธ์ (บ.4) Word filePdf file
8.แบบรายงานผลการสอนบทนิพนธ์ (บ.4/1) Word filePdf file
9.แบบเสนอบทนิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบและและบทคัดย่อ (บ.5) Pdf file
10.แบบการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บ.5/1) Pdf file
11.แบบรายงานผลการตรวจสอบบทคัดย่อ (บ.5/2)Pdf file
12.แบบเสนอบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.6) Word filePdf file
13.แบบนำส่งบทความ เผยแพร่ทาง website (IR Sru) Pdf file
*หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป

📃 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

1บันทึกขอขยายระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรPDF File 📄
2คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษาที่พ้นระเบียบทางการเงินPDF File 📄
3คำร้องขอสำเร็จการศึกษา PDF File 📄
4คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้ PDF File
5คำร้องขอลาพักการเรียน PDF File 📄
6คำร้องขอย้ายสถานศึกษา PDF File
7คำร้องขอลาออก PDF File 📄
8คำร้องทั่วไป PDF File 📄
9คำร้องขอโอนผลการเรียน /ยกเว้นการเรียนรายวิชา PDF File 📄
10คำร้องขอเปลี่ยนเกรด I (บัณฑิตวิทยาลัย) PDF File 📄
11ใบมอบฉันทะ PDF File 📄
12ขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือ PDF File
13ขอใช้สถานที่Word File
14ขออนุญาตเลื่อนวันส่งงานนิพนธ์ PDF File
15แบบฟอร์มข้อมูลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)Word File
16คำร้องขอเปลี่ยนแผนการสมัคร/เปลี่ยนหลักสูตรที่สมัคร (สำหรับผู้สมัครใหม่) PDF File
17คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)PDF File 📄
18คำร้องขอเปิดรายวิชาพิเศษPDF File 📄
19คําร้องขอเปลียนสาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะPDF File 📄
20– คำร้องจดทะเบียน กรณีพิเศษ (2 รายวิชา เปิดเรียน)
– คำร้องจดทะเบียน กรณีพิเศษ (5 วิชา)
– คำร้องจดทะเบียน กรณีพิเศษ (ยังไม่เปิดเรียน)

💰 แบบฟอร์มด้านการเบิกจ่าย

ที่เรื่อง DOC Files PDF Files
1.แบบรายงานการสอนเพื่อเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบ 📥 Word File 📥 PDF File
2.– ใบเบิกค่าสอน (ป.โท)📥 PDF File
– ใบเบิกค่าสอน (ป.บัณฑิต)📥PDF File
3.– ใบสำคัญรับเงิน 📥 PDF File
– ใบสำคัญรับเงิน (ค่าประกันของเสียหาย ระดับบัณฑิตศึกษา)📥 PDF File
– ใบสำคัญรับเงินคืนค่าสมัคร📥 PDF File
4.บันทึกขอไปราชการ
5.– รายงานการเดินทาง แบบคนเดียว📥 PDF File
– รายงานการเดินทาง แบบกลุ่ม📥 PDF File
6.งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน📥 PDF File
7.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ (แบบเหมาจ่าย)📥 PDF File

แบบฟอร์ม มคอ.5

ที่เรื่อง DOC Files PDF Files
1.แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาPDF File
2.ตัวอย่างการกรอกแบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาPDF File
3.แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาWord File
4.แบบฟอร์ม มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม Word File
5.แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา Word File
6.แบบฟอร์ม มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม Word File
7.แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร Word File