ประชุมกิจกรรม 5ส บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลกรในการเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส (5 plus) โดยเริ่มจาการดำเนินการจัดทำคู่มือดำเนินกิจกรรม 7ส (5ส Plus) การจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส รวมทั้งกำหนดนโยบายการดำเนินกิจกรรม 7ส ของบัณฑิตวิทยาลัย