นโยบายการดำเนินกิจกรรม 7ส ของบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานที่ทำงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ จึงเห็นควรนำกิจกรรม 7ส อันได้แก่ ส1 (สะสาง) ส2 (สะดวก) ส3 (สะอาด) ส4 (สุขลักษณะ) ส5(สร้างนิสัย) ส6 (สร้างสรรค์/นวัตกรรม) และ ส7 (สิ่งแวดล้อม/สวยงาม) มาดำเนินการให้บรรลุผลดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายดังนี้

  1. ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญในการนำกิจกรรม ๗ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน
  2. จัดให้มีคุณกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๗ส เพื่อกำหนดแผนงาน ติดตาม กำกับ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรม ๗ส อย่างต่อเนื่อง
  3. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 7ส อย่างทั่วถึง
  4. บุคลากรต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ๗ส และถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ประจำตามปกติ
  5. จัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายประเมิน เพื่อตรวจสอบและพัฒนาการดำเนินกิจกรรม ๗ส ให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น