คู่มือการใช้งานอักขราวิสุทธิ์

ตามที่สถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”    บัดนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์ ภายใต้แอดเดรสของสถาบันการศึกษาของท่านเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ขอส่งวีดิโอ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” และภาพบรรยากาศของงานลงนามฯ
               เว็บไซต์โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ : plag.grad.chula.ac.th
               อีเมล์ : ที่จะใช้ในการกรอกเป็นอีเมล์แอดเดรสของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น *@*u.ac.th

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์