เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 27 เมษายน 2564
 3. สอบข้อเขียน 1 พฤษภาคม 2564
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2564
 5. สอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2564
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 พฤษภาคม 2564
 7. รายงานตัว ปฐมนิเทศ 29 พฤษภาคม 2564
 8. เปิดเรียน 26 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่มีคุณวุฒิครู ซึ่ง ก.พ.รับรอง
 2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
  • สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจำตัวครู ที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน
  • สำเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุไม่สามารถสมัครได้)
 3. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
  • สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Download file รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร