แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส (บัณฑิตวิทยาลัย)

เป้าหมาย

 1. กำหนดให้มีการดำเนินงานกิจกรรม 7ส โดยมุ่งเน้น สะสาง สะดวก สะอาด และสวยงาม ทุกพื้นที่ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งดาเนินการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. พื้นที่ดำเนินงานตามเป้าหมายแบ่งออกตามมาตรฐาน 7ส เป็น 3 ประเภท คือ
  • ส่วนงานการจัดการเรียนการสอน
  • ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน
  • ส่วนสภาพแวดล้อมโดยรวม
 3. กำหนดให้พื้นที่เป้าหมายตามข้อ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส กิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย

 1. ประกาศนโยบายกิจกรรม 7ส หรือถ่ายทอดนโยบายกิจกรรม 7ส
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม 7ส ได้แก่
  • คณะกรรมการอำนวยการ
  • คณะกรรมการดำเนินงาน
  • คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
 3. กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 7ส และถ่ายภาพพื้นที่เป้าหมายก่อนเริ่มทำกิจกรรม 7ส
 5. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส ในแต่ละพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเริ่มจาก
  • สะสาง คัดแยกสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้งาน โดยถ้าใช้งานบ่อยให้เก็บในที่ใกล้จุดใช้งานหยิบใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ถ้าใช้งานนานๆ ครั้ง ให้จัดเก็บในที่เหมาะสมค้นหาง่าย ถ้าไม่ได้ใช้งานแต่จำเป็นต้องจัดเก็บให้เก็บในที่เหมาะสม มีป้ายบ่งชี้ส่วนสิ่งของที่ไม่จาเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอบริจาค จำหน่าย หรือดำเนินการตามความเหมาะสม หากสิ่งของใช้งานไม่ได้แล้ว ถ้ามีค่าอาจบริจาคหรือจำหน่าย ถ้าไม่มีค่า ควรจัดการทำลายตามความเหมาะสม
  • สะดวก จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกโดยวางสิ่งของให้เป็นที่ มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน นำของมาใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม จัดแยกเป็นหมวดหมู่ ตามแนวคิดที่ว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา”
  • สะอาด ทาความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และก่อให้เกิดความปลอดภัย
  • สุขลักษณะ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก ให้ดีขึ้นและรักษาให้ดีตลอดไป เป็นการรักษาสุขภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  • สร้างนิสัย การสร้างนิสัยในการทำกิจกรรม 7ส อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำจนเป็นนิสัย
  • สร้างสรรค์/นวัตกรรม การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี
  • สิ่งแวดล้อม/สวยงาม เป็นการสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน ให้ดูดี สบายตา สดชื่น แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น โดยยึดหลักประหยัดทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Avoid) ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) นำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำทรัพยากรไปผลิตใหม่ (Recycle)
 6. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของพื้นที่ต่างๆ แต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งถ่ายภาพพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงผลความก้าวหน้า
 7. ตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
 8. จัดทำแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม 7ส
 9. ดำเนินการตามข้อ 1 – 8 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละพื้นที่ให้สูงขึ้นตามลำดับ