ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส

เมื่อวันที 7 กรกฎาคม 2564 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกันประชุมในการดำเนินกิจกรรม 7ส จากคู่มือการดำเนินกิจกรรม 7ส (5ส plus) ประจำปี 2564 โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 7ส ภายในหน่วยงาน และประกาศวันจัดทำความสะอาดใหญ่ของหน่วยงาน “Big Cleaning Day” ในพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 และกำหนดให้มีการดำเนินการ 7ส ได้แก่ (1) สะสาง คัดแยกสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้งาน โดยถ้าใช้งานบ่อยให้เก็บในที่ใกล้จุดใช้งานหยิบใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ถ้าใช้งานนานๆ ครั้ง ให้จัดเก็บในที่เหมาะสมค้นหาง่าย ถ้าไม่ได้ใช้งานแต่จำเป็นต้องจัดเก็บให้เก็บในที่เหมาะสม มีป้ายบ่งชี้ส่วนสิ่งของที่ไม่จาเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอบริจาค จำหน่าย หรือดำเนินการตามความเหมาะสม หากสิ่งของใช้งานไม่ได้แล้ว ถ้ามีค่าอาจบริจาคหรือจำหน่าย ถ้าไม่มีค่า ควรจัดการทำลายตามความเหมาะสม 2) สะดวก จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกโดยวางสิ่งของให้เป็นที่ มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน นำของมาใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม จัดแยกเป็นหมวดหมู่ ตามแนวคิดที่ว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา” 3) สะอาด ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และก่อให้เกิดความปลอดภัย 4) สุขลักษณะ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก ให้ดีขึ้นและรักษาให้ดีตลอดไป เป็นการรักษาสุขภาพชีวิตให้ดีขึ้น 5) สร้างนิสัย การสร้างนิสัยในการทำกิจกรรม 7ส อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำจนเป็นนิสัย 6) สร้างสรรค์/นวัตกรรม การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี และ 7) สิ่งแวดล้อม/สวยงาม เป็นการสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน ให้ดูดี สบายตา สดชื่น แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น โดยยึดหลักประหยัดทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น (Avoid) ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) นำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำทรัพยากรไปผลิตใหม่ (Recycle) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ในวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564 ต่อไป