แผนปฎิบัติกิจกรรม 7ส (5ส plus)

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุม 7ส ของบัณฑิตวิทยาลัย
19 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 7ส ของบัณฑิตวิทยาลัย

และประกาศนโยบาย

สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเรื่องพื้นฐานการดำเนินกิจกรรม 7ส และผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม 7ส จากคู่มือการดำเนินกิจกรรม 7ส (5ส plus) ประจำปี 2564
7 กรกฎาคม 2564 จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 7ส ภายในหน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2564 Big Cleaning Day
21 กรกฎาคม 2564 การดำเนินการ 7ส
27 – 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจติดตามกิจกรรม 7ส ตรวจและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 7ส
30 กรกฎาคม 2564 สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 7ส