แนวทางรายการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องใช้สำนักงานเฉพาะบุคคล

รายการ จำนวน ต่อจำนวนคน หมายเหตุ
1. ปากกาน้ำเงิน/ดำ/แดง 3 ด้าม รายการอุปกรณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีทุกคน แต่ให้พิจารณาตามความจำเป็น ความถี่ และความ

ต้องการใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยประหยัด

 

2. ปากกาเน้นข้อความ 1 ด้าม
3. ดินสอ 2 แท่ง
4. ยางลบดินสอ/ยางลบหมึก 1 ก้อน
5. ปากกาลบคาผิด 1 ด้าม
6. ไม้บรรทัดสั้น/ยาว 1 อัน
7. กล่อง/ที่ใส่กระดาษ 1 อัน
8. กล่อง/ถาดใส่ปากกาหรือดินสอ 1 อัน
9. คัตเตอร์ 1 อัน
10. กรรไกร 1 อัน
11. เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง
12. ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่อง
13. ลวดเย็บกระดาษ 1 กล่อง
14. ที่เย็บกระดาษ 1 อัน
15. คลิปหนีบกระดาษ 5 ตัว
16. ที่เจาะกระดาษขนาดเล็ก 1 อัน
17. แท่นเทปใส ขนาดเล็ก 3 แท่น 3 คน
18. ปฏิทินตั้งโต๊ะ 1 อัน
19. กาวน้ำ/แท่ง 1 อัน
20. ตะกร้าผง/ถังขยะ (ขนาดเล็ก) 1 ใบ
21. ที่เหลาดินสอ 1 เครื่อง 3 คน
22. เอกสารประกอบงาน พอประมาณ
23. แฟ้มต่างๆ พร้อมดัชนี พอประมาณ
24. กระดาษโน๊ต พอประมาณ