ระดับปริญญาโท ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา8210
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ22
3บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต55
4นิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตร์11
รวม10818