ระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ11
2บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต11
3รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสตรศาสตร์11
รวม213