ระดับปริญญาโท ประจำเดือนตุลาคม 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน11
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน11
3ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการชุมชนท้องถิ่น22
รวม44