ประชุมเพื่อพบปะประธานและผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ WebEx

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยกับประธานและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนแนวทางยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามนโยบายของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมีประธานและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย

⌚️เวลา 10.00 น.

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

⌚เวลา 11.00 น.

  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

⌚เวลา 14.00 น.

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

⌚เวลา 15.00 น.

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระขอบคุณประธานและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนแนวทางยกระดับการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสู่ก้าวใหม่ของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ