ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ เทคนิค วิธีเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยทางรัฐศาสตร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

ด้วยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการ เทคนิค วิธีเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยทางรัฐศาสตร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าใจถึงการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการ เพื่อสร้างคุณภาพทาง วิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพต่อสาธารณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ ทางด้านสังคมวิทยา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยแบบ ผสม การวิจัยเชิงคุณภาพ และประชากรศาสตร์ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในโครงการในวันที่ 23 -24 และ 30 – 31 ตุลาคม 2564 โดยระบบออนไลน์ WebEx Meeting