Expired: การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 (หมดเขต 4 ม.ค. 65)

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 ภายใต้หัวข้อ “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีหัวข้อของการประชุมวิชการ ดังต่อไปนี้

 • บริหารธุรกิจ / การตลาด / การจัดการ / บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / อีคอมเมิร์ซ
 • บัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
 • การท่องเที่ยวและการบริการ / นิเทศศาสตร์
 • สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ
 • การวิจัยในชั้นเรียนทางวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนทศ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

กำหนดการ วันสำคัญและขั้นตอนการส่งบทความ

 • บัดนี้ ถึง 4 มกราคม 2565 เปิดระบบลงทะเบียนและรับส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์
 • 4 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์
 • 31 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข
 • 5 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลการพิจารณาบทความที่ได้รับเลือกให้นำเสนอ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันจัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

http://ms.lpru.ac.th/nims2022/index.php

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ที่อยู่
เลขที่ 119 ถนนลำปาง – แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

Email : nimslpru2022@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 082-679-3172