ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิยุทธศาสตร์ไทย : อดีต ปัจจุบน และอนาคต”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิยุทธศาสตร์ไทย : อดีต ปัจจุบน และอนาคต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการศึกษารัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยระบบออนไลน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง หมายเลขโทรศัพท์ 0860165926 เป็นผู้ประสานงาน