ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ด้วยวิธีการสอบออนไลน์

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์Download