ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 23 พ.ย. 2564 (Online)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้วยระบบออนไลน์) การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564

08.30 น. – 08.59 น.เริ่มเข้าระบบ Zoom Meetings
09.00 น. – 09.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.41 น. – 12.00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– ขยายกรอบความคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในบุคลากรสายสนับสนุน
– เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชุม/ปฏิบัติงานออนไลน์
– เทคนิคการใช้งานระบบกล้อง ไมโครโฟน ความแตกต่างของอุปกรณ์
– เทคนิคการใช้งาน Zoom Meetings, Google Meet และ Webex
– เทคนิคการสร้าง Google Form ร่วมกันกับ Google Sheet
12.00 น. – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.30 น.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อปฏิบัติงานออนไลน์
– เทคนิคการใช้กระดานดิจิทัล Padlet, miro เพื่อการระดมสมอง
– เทคนิคการใช้ Wordwall ในการดำเนินการสุ่มรายชื่อ
– เทคนิคการใช้ Quizizz เพื่อทบทวนความรู้และประเมินความรู้ในรูปแบบออนไลน์
15.31 น. – 16.00 น.ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หมายเหตุ* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม