การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564

  • 👩‍🎓 ปริญญาโท
  • 👩‍💼 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ที่ประสงค์จะรับบัตรประจำนักศึกษาให้ติดต่อเพื่อรับบัตรได้ที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)