ระดับปริญญาโท ประจำเดือนธันวาคม 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา617
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน11
3บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต22
4รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสตร์ศาสตร์11
5นิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตร์33
รวม8614