การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 ครั้งที่ 8

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ. 
จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

               การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายๆหน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online แทน หวังว่าจะได้รับความสนใจในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ นอกจากนั้นบทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2

กำหนดการส่งบทความและการลงทะเบียน
  หมดเขตการรับบทความ :31 มกราคม 2565
  แจ้งผลการประเมินบทความ :15 มีนาคม 2565
  วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับ :15 เมษายน 2565
  การลงทะเบียนล่วงหน้า :15 มีนาคม – 10 เมษายน 2565
  การลงทะเบียนปกติ :11-30 เมษายน 2565
  วันประชุมวิชาการ :19-20 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลด

ติดต่อเลขาการประชุมได้ที่ 
อีเมล : tniac@tni.ac.th
ที่อยู่ : TNIAC2022, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : +66 (0) 2763 2740  โทรสาร : +66 (0) 2763 2700