บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมในมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021)

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021) ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วภาคใต้ ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 16” ตลอดจนการนำเสนอนิทรรศการผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Visual Exhibition

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานของบัณฑิตวิทยาลัย และผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ของนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานการวิจัยของนักศึกษาทั้งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์การวิจัยไปจนถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มุ่งสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

#GRADSRU