จัดประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)21

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ณ ห้อง Active Learning ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย

#GRADSRU