ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคุณทามาส โรแบร์ด อาร์พัด กรูเบอร์ (แซม เพื่อสมุย) และคุณถนอมศรี รัตนรักษ์

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก นายทามาส โรแบร์ด อาร์พัด กรูเบอร์ (แซม เพื่อสมุย) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคุณถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอาเภอ เกาะสมุย โดยมีความประสงค์มอบทุนวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาลังดาเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 2 ทุน นั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการพิจารณาทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย จานวน 2 ราย ได้แก่

  1. นางสาวอนัญญา ลิ่มปิสุทธิ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  2. นายภาชพงษ์ วัฒนดามัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต